روش های پـایدارسازی گودبرداری ها

روشهای پایدارسازی گودبرداری ها:
1- میخ­کوبی (
Nailing)
2- 
مهارسازی (انکراژ-Anchorage)
3- 
دوخت به پشت (Tie Back)
4- 
دیوار برلنی (Berlin Walls)
5- دیوار دیافراگمی (Diaphragm wall)
6- شمع­ها (Piles)
7- میکروپایل­ها (Micropiles)
8- دیوار حائل (Retaining wall)
9- سپرکوبی (Sheet Piles)
10- مهار متقابل (Reciprocal Support)
11- خرپایی (Truss)
12- شیب پلکانی (Berm)

13- سازه نگهبان و انواع آن