پروژه های انجام شده > ساختمان تجاری ابن سینا

ساختمان تجاری ابن سینا [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران -الهیه
سطح پایدارسازی: 1024 مترمربع
حجم خاکبرداری: 5400 مترمکعب
طول حفاری: 1647 متر
عمق گود: 14 متر
سایر تصاویر