پروژه های انجام شده > طرح توسعه ساختمان بیمارستان دی

طرح توسعه ساختمان بیمارستان دی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات

نشانی پروژه: تهران - خیابان ولی عصر
سطح پایدارسازی: 2480 مترمربع
حجم خاکبرداری: 20000 مترمکعب
طول حفاری: 4160 متر
عمق گود: 18/5 متر
سایر تصاویر