میکروپایل چیست؟

میکروپایل (Micro pile Walls) چیست ؟ 

میکروپایل از یک ردیف ریز شمع ساخته می شوند که می توانند ضریب اطمینان پایداری در برابر یک شیب مستعد لغزش را افزایش دهند. انتهای شمع‌ها باید از سطح لغزش بحرانی عبور کند. برای یکپارچه عمل کردن، باید ریز شمع‌ها را به کمک کلاهک بهم متصل کرد. این ریزشمع‌ها در فواصل نزدیک اجرا می شوند بطوریکه یک شبکه سه بعدی ایجاد می گردد. عملکرد ریزشمع ها در حقیقت دوختن توده ای از خاک به توده دیگری است که مجموعاً بصورت سازه حایل وزنی رفتار می کند. با توجه به مقاومت خمشی، کششی و برشی شمع ها، پایداری در برابر لغزش شیب بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.