پروژه های انجام شده > پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال

پایدارسازی گود طرح توسعه غربی ایران مال [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، منطقه 22
روش پایدارسازی:  نیلینگ، مولتی استرند و شمع بتنی
سطح پایدارسازی ضلع شمال: 9700 مترمربع
طول حفاری ضلع شمال: 67000 متر
حجم عملیات خاکی: 2.750.000 مترمکعب
عمق گود:  60 متر
کارفرما:  شرکت پایدار پی سازه 
سایر تصاویر