پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی رسالت [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، بزرگراه رسالت
روش پایدارسازی:  مولتی استرند 
عمق گود:  23 متر
سطح پایدارسازی: 2554 مترمربع
طول حفاری: 4207 متر
حجم عملیات خاکی: 23613 مترمکعب
 
سایر تصاویر