پروژه های انجام شده > پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی رویال کلاسیک

پروژه پایدارسازی گود ساختمان مسکونی رویال کلاسیک [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، سعادت آباد
روش پایدارسازی:  نیلینگ و سازه نگهبان فازی
عمق گود:  13/5 متر
سطح پایدارسازی: 2400 مترمربع
طول حفاری: 4250 متر
حجم عملیات خاکی: 18000 مترمکعب
مدت زمان اجرا: انجام شده
سایر تصاویر