پروژه های انجام شده > پروژه سیستم زه­کشی طرح توسعه بیمارستان دی

پروژه سیستم زه­کشی طرح توسعه بیمارستان دی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
پروژه طرح و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی 
سایر تصاویر