پروژه های انجام شده > مجتمع تجاری- مسکونی دردشت

مجتمع تجاری- مسکونی دردشت [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - نارمک
سطح پایدارسازی: 820 مترمربع
طول حفاری: 1212 مترمربع
حجم خاکبرداری: 3200 مترمکعب
عمق گود: 12 متر
سایر تصاویر