پروژه های انجام شده > مجتمع مسکونی امیرآباد

مجتمع مسکونی امیرآباد [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - امیرآباد
سطح پایدارسازی: 580 مترمربع
حجم خاکبرداری: 3750 مترمکعب
طول حفاری: 740 مترمربع
عمق گود: 7 متر
سایر تصاویر