پروژه های انجام شده > طراحی و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران

طراحی و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی تهران [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
پروژه طرح و اجرای سیستم زه­کشی و آب­ بندی پروژه طرح توسعه بیمارستان دی