مهار متقابل چیست؟

روش مهار متقابل (Reciprocal Support)

روش مهار متقابل ساده برای نگهداری و حفاظت جداره های حاصل از گودبرداری و برای جلوگیری از تغییر مکان­‌های جانبی در گودهایی با عرض کم در محیط­‌های شهری استفاده می شود و برای گودهای به عرض کم مناسب است. در روش مهار متقابل ابتدا در دو طرف گود، در فواصل معین از یکدیگر چاهک­‌هایی را حفر می کنیم. طول این چاهک­‌ها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه تر حدود 25/. تا 35/. برابر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور تأمین گیرداری انتهـای تحتانی پروفیـل­‌هایی است که در چاهک قرار داده می­‌شوند. سپس در درون این چاه‌ک­ها پروفیل‌­های فولادی H یا، مطابق با محاسبات و نقشه‌های اجرایی قرار می‌­دهیم. طول این پروفیل‌­ها را معمولاً به گونه‌­ا‌ی در نظر می­‌گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند. آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیرها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می­کنیم. این کار موجب می­شود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند. پس از آن، عملیات گودبرداری را به تدریج انجام می­دهیم. در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیل­های قائم نیز سیستم مهار متقابل را اجرا می­کنیم. در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم. سیستم مهار متقابل فوق الذکر باید در جهت عمود بر سیستم قابی آن، یعنی در جهت طول گود، نیز به صورت مناسب مهاربندی شود.
روش مهار متقابل