پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان جدید بیمارستان دی تهران [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، توانیر
روش پایدارسازی:  نیلینگ، مولتی استرند، سولجر و دیوار برلنی
سطح پایدارسازی ضلع شمال: 2.480 مترمربع
طول حفاری ضلع شمال: 4.160 متر
حجم عملیات خاکی: 20.000 مترمکعب
عمق گود: 18.5 متر
کارفرما: بیمارستان دی تهران