پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان سازمان بازرسی [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، سعادت آباد
روش پایدارسازی:  خرپا
حجم خاکبرداری:  4.700 مترمکعب
عمق گود:  11.5 متر
کارفرما:  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
سایر تصاویر