پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان مسکونی گلشهر [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، بلوار آفریقا
روش پایدارسازی:  مولتی استرند

عمق گود:  33 متر
سطح پایدارسازی: 4500 مترمربع
طول حفاری: 15000 متر
حجم عملیات خاکی: 61000 مترمکعب