پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان چهاردانگه

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان چهاردانگه [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، چهاردانگه
روش پایدارسازی:  خرپا
عمق گود:  12 متر
سطح پایدارسازی: 4.200 مترمربع
حجم عملیات خاکی: 80.000 مترمکعب
سایر تصاویر