پروژه های انجام شده > ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران

ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه: تهران - خیابان طالقانی
سطح پایدارسازی: 7870 مترمربع
حجم خاکبرداری: 124000 مترمکعب
طول حفاری: 17556 متر
عمق گود: 24/5 متر
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری جاهد
سایر تصاویر