پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون

پروژه گودبرداری و پایدارسازی لکسون [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، منطقه 22
روش پایدارسازی:  به روش انکراژ، استرند 6 رشته
سطح پایدارسازی:  1.846 مترمربع
عمق گود:  33 متر
کارفرما:  شرکت توسعه ابنیه همت