پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی برج های دوقلوی شقایق

پروژه گودبرداری و پایدارسازی برج های دوقلوی شقایق [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، شهرک غرب
سطح پایدارسازی: 3.500 مترمربع
طول حفاری: 3.700 متر
حجم عملیات خاکی: 36.200 مترمکعب

عمق گود:  22 متر

 
سایر تصاویر