پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب

پروژه گودبرداری و پایدارسازی بیمارستان محب [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، ونک
روش پایدارسازی:  خرپا و مهارمتقابل
سطح پایدارسازی:  2.400 مترمربع
حجم خاکبرداری:  17.000 مترمکعب
عمق گود:  19 متر
کارفرما:  بیمارستان محب تهران
سایر تصاویر