پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه

پروژه گودبرداری و پایدارسازی درکه [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، درکه خیابان کوهسار
روش پایدارسازی:  ترکیبی خرپا و استرند
عمق گود:  14 متر
سطح پایدارسازی: 1.570 مترمربع
طول حفاری: 771 متر
حجم عملیات خاکی: 16.000 مترمکعب
کارفرما: شرکت توسعه بنای کسری