پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رسالت

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان رسالت [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، بزرگراه رسالت
روش پایدارسازی:  مولتی استرند 
عمق گود:  23 متر
سطح پایدارسازی: 2.554 مترمربع
طول حفاری: 4.207 متر
حجم عملیات خاکی: 23.613 مترمکعب
کارفرما: شرکت شارو پیشگامان نواندیش