پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان شرکت ایران خودرو

پروژه گودبرداری و پایدارسازی ساختمان شرکت ایران خودرو [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، پیکان شهر
روش پایدارسازی:  نیلینگ و برم خاکی
عمق گود:  18 متر
سطح پایدارسازی: 2600 مترمربع
طول حفاری: 9126 متر
حجم عملیات خاکی: 250.000 مترمکعب
سایر تصاویر