پروژه های انجام شده > پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین

پروژه گودبرداری و پایدارسازی شاهین [ پروژه های انجام شده ]
توضیحات
نشانی پروژه:  تهران، جنت آباد
روش پایدارسازی:  ترکیبی خرپا و استرند
سطح پایدارسازی:  2.686 مترمربع
طول حفاری:  3.556 مترمربع
حجم خاکبرداری:  35.000 مترمکعب
عمق گود:  17 متر